Ferdigheter hos eleven

Hvilke ferdigheter trenger elever for å knekke lesekoden?

Jørgen Frost bruker modellen under i sin bok, Merk Språket, for å vise hvilke delferdigheter elevene trenger for å knekke lesekoden: De må forstå det alfabetiske prinsipp – at et fonem og et grafem hører sammen. Videre må de gjenkjenne alle bokstavene – de må skille dem fra hverandre og hurtig gjenkalle fonemet som hører til. Sist, men absolutt ikke minst trenger de fonologisk bevissthet. Modellen er selvfølgelig noe forenklet, men gir likevel en god oversikt.

Det alfabetiske prinsippet: Hvert grafem representerer en språklyd (et fonem), og det er fonemene man trekker sammen for å forstå ordet. Bokstavgjenkjenning: kjenner igjen bokstavene Fonologisk bevissthet er bevisstheten om hvordan språket er bygd opp av fonemer, og blant annet kunne bruke dette i å avkode ord ved å knytte bokstavlyden til bokstaven og trekke de sammen.

Frost (2020, s. 152-153) henviser også til forskning som viser hvordan det er “fonembevisstheten som setter bokstaven i stand til å kunne virke funksjonell og sette den alfabetiske kodingen i gang. Forskningen viser også at elever med svak fonembevissthet før leseundervisningen begynte, fikk en forsinket start.”

Konsekvensen av denne kunnskapen er at arbeidet med språklig bevissthet bør begynne før, eller i det minste samtidig med, at bokstavarbeidet settes i gang.

Kilder

Frost, Jørgen (2020). Merk språket, Info Vest Forlag.

Fonologisk bevissthet

Fonologisk bevissthet handler om hvordan språket er bygget opp av lyder, eller språkets formside. Delferdigheter kan f.eks. være:

  • å rime
  • klappe stavelser
  • lytte ut lyder i ord
  • trekke lyder sammen til ord

Den fonologiske bevisstheten er avgjørende for at barn skal kunne lære å lese eller skrive. Et barn som ikke kan lytte ut den første lyden i “bil” kan heller ikke skrive ordet. Et barn som ikke hører at “s-o-l” blir “sol” vil ikke kunne avkode ukjent tekst. Bokstavkunnskap alene er altså ikke nok.

Kilder

Melby-Lervåg, Monica (2016). Fonologisk bevissthet og barnehage – en veiledende språknorm, På Utdanningsforskning.no.

https://utdanningsforskning.no/artikler/2016/fonologisk-bevissthet-og-barnehage–en-veiledende-spraknorm/