Aski Raski Engelsk

Fra høsten 2023 er Aski Raski Engelsk i salg. Allerede våren 2023 er skoler i gang med å teste ut programmet, og vi har plass til flere!

Hvorfor har vi utviklet en engelsk utgave?

Aski Raski har hjulpet barn og voksne med å lære å lese på norsk i over 20 år. De siste årene har vi fått tilbakemeldinger på at det også er behov for Aski Raski på engelsk, og høsten 2023 er det endelig klart for salg. Med Aski Raski Engelsk får elever trening i å avkode og stave engelske grafemer og ord. Det engelske skriftspråket er utfordrende  å lære, da det ikke er et lydrett språk. Engelsk har ca 44 fonemer/lyder i språket. Det har 26 bokstaver, men man uttrykker de 44 fonemene med hele 561 grafemer – dette gjør engelsk til et relativt vanskelig skriftspråk å mestre for de fleste.

Ta for eksempel ordene: cat og race. Legg merke til bokstavene c og a og hvordan de oppfører seg ulikt i de to ordene. Bokstaven c har i de fleste tilfeller en /k/ lyd slik som i ord som cat, car og cold, men i ordet race får c en /s/ lyd. Dette er et relativt tydelig system i engelsk skriftspråk som kan kalles “soft c”. Systemet går ut på at c som står sammen med vokalene e, i og y får en /s/ lyd. Bokstaven a har en helt annen lyd i ord som cat, hat, rat og flat enn i ord som race, late, face og gate. Systemet her er knyttet til bokstaven e som kommer i slutten av sistnevnte ord og kalles ofte for “magic e”. Stum e i slutten av et ord (magic e) signaliserer at vokalen som kommer før den, i dette tilfellet a, får en lang vokallyd.

I engelsk er det som sagt 561 grafemer, altså 561 ulike måter å symbolisere lydene på. Samtidig finnes det tydelige systemer man kan støtte seg på, slik det vises til i avsnittet ovenfor. Noen elever knekker lesekoden og skjønner disse systemene ganske intuitivt, mens andre strever mer enn andre. Med Aski Raski Engelsk får du et verktøy som kan hjelpe elevene til å skjønne og bruke de språklige systemene både når de avkoder og staver ord, og du kan tilpasse vanskelighetsgrad etter hvor elevene er i sin utvikling. Programmet kan derfor brukes til alle elever som trenger å øve på avkoding og staving, både de som har normal leseutvikling, de som har behov for litt ekstra øving og de som har dysleksi. 

Elever jobber med Aski Raski

Hvordan tilrettelegge fremmedspråksundervisning for elever med dysleksi?

Schneider og Crombie har skrevet flere bøker om dysleksi, og også om dysleksi og fremmedspråk. De har lagt frem forslag til hvordan fremmedspråksundervisningen kan tilrettelegges for denne elevgruppen:

  • Presenter enkle strukturer før mer komplekse
  • La nye ting bygge på de forrige
  • Bruk multisensoriske metoder
  • Overlæring
  • Undervis lingvistiske konsepter på en eksplisitt måte

For Aski Raski som verktøy er dette gjeldende selvfølgelig når vi ser på det engelske programmet, men også når vi ser på norsk som andrespråk hos flerspråklige barn, ungdom og voksne.

elev får hjelp med aski raski

Innholdet i Aski Raski

Aski Raski er gjennom sine nivåer og med sine oppgavetyper – både på norsk og engelsk, strukturert slik Schneider og Crombie anbefaler.

På nivå 1 jobber man med en og en bokstav. Målet er at elevene skal kunne koble lyd til bokstav så automatisert som mulig. På nivå 2 settes bokstavlydene man har øvd på i nivå 1 sammen. Man starter med å trekke to lyder sammen: a-t = at. Deretter trekker man tre lyder sammen: c-a-t = cat. For elever som har automatisert det å trekke to lyder sammen, kan man jobbe med ordene i to deler, som for eksempel c-at = cat. Videre i nivåene jobber man med nye grafemer og lyder som er mer komplekse. Allerede innlærte ferdigheter følger elevene oppover i nivåene.

Elevene får også bruke både syn og hørsel i arbeidet med Aski Raski. Stemmen de møter i den engelske utgaven har selvsagt engelsk som morsmål.

Et dataprograms åpenbare styrke er nettopp den muligheten for overlæring som Schneider og Crombie henviser til. Her finnes mange og varierte oppgaver, med mulighet for individuell tilpasning og mange repetisjoner.

Aski Raski kan også bidra til å undervise lingvistiske konsepter på en eksplisitt måte. Vi anbefaler alle våre lærere å gjennomføre korlesing og korskriving med elever, og gjennom disse aktivitetene både forklare lingvistiske konsepter tydelig, og la elevene selv sette ord på disse mønstrene.

I engelsk-utgaven vil vi i beskrivelsen av offentlige stier, samt i en egen håndbok, gi lærerne en rask innføring i det lingvistiske mønsteret nivåene og den enkelte sti omhandler, slik at lærere i arbeid med elever kan støtte seg på disse.

bossy r regler
Innholdet i norsk og engelsk Aski Raski fremstilt i nivåer og oppgavetyper.