Faglig forankring for Aski Raski Engelsk

Engelsk er et fag elever med dysleksi har svært lav mestringsfølelse i. Engelsk er et utfordrende skriftspråk å lære for alle, og da spesielt for en dyslektiker. Noen språk er lydrette, andre er det ikke. Engelsk er ikke et lydrett språk. Det har 26 bokstaver, men 44 fonemer som igjen uttrykkes ved 561 grafemer.

Kilder

Dysleksi Norge (u.å.) Engelsk. Hentet fra Dysleksivennlig.no. dysleksivennlig.no/for-nyansatte/engelsk-2/.

Hvordan tilrettelegge fremmedspråks­undervisning for elever med dysleksi?

Schneider og Crombie har skrevet flere bøker om dysleksi, og også om dysleksi og fremmedspråk. De har lagt frem forslag til hvordan fremmedspråksundervisningen kan tilrettelegges for denne elevgruppen:

  • Presenter enkle strukturer før mer komplekse
  • La nye ting bygge på de forrige
  • Bruk multisensoriske metoder
  • Overlæring
  • Undervis lingvistiske konsepter på en eksplisitt måte

For Aski Raski som verktøy er dette gjeldende selvfølgelig når vi ser på det engelske programmet, men også når vi ser på norsk som andrespråk hos flerspråklige barn, ungdom og voksne.

Aski Raski er gjennom sine nivåer og med sine oppgavetyper – både på norsk og engelsk, strukturert slik Schneider og Crombie anbefaler:

Innhold Aski Raski, norsk og engelsk

Innhold Aski Raski

Innholdet i norsk og engelsk Aski Raski fremstilt i nivåer og oppgavetyper.

Først øves enkeltbokstaver og det alfabetiske prinsipp, deretter enkle stavelser, og stadig mer kompliserte strukturer av ord. 

Allerede innlærte ferdigheter følger elevene oppover i nivåene. 

Elevene får også bruke både syn og hørsel i arbeidet med Aski Raski. Stemmen de møter i den engelske utgaven har selvsagt engelsk som morsmål.

Et dataprograms åpenbare styrke er nettopp den muligheten for overlæring som Schneider og Crombie henviser til. Her finnes mange og varierte oppgaver, med mulighet for individuell tilpasning og mange repetisjoner. 

Aski Raski kan også bidra til å undervise lingvistiske konsepter på en eksplisitt måte. Vi anbefaler alle våre lærere å gjennomføre korlesing og korskriving med elever, og gjennom disse aktivitetene både forklare lingvistiske konsepter tydelig, og la elevene selv sette ord på disse mønstrene. 

Spesielt for engelsk-utgaven er det at vi i beskrivelsen av offentlige stier, samt i en egen håndbok, gir lærerne en rask innføring i det lingvistiske mønsteret nivåene og den enkelte sti omhandler, slik at lærere i arbeid med elever kan støtte seg på disse:

Bossy R

Bossy R

Kilder

Høgskolen i Østfold, Fremmedspråksenteret (2020) Pupils with dyslexia www.hiof.no/fss/leringsressurser/leseveiledning-engelsk/differentiated-learning/pupils-with-dyslexia.html

Schneider, E., & Crombie, M. (2003). Dyslexia and Foreign Language Learning. Oxon: David Fulton Publishers.