Ny kartlegging av Startpakken i bruk

Publisert: 13. desember 2023Kategorier: Nyheter

Da Aski Raski bestemte seg for å utvikle et fullverdig opplegg for den første lese- og skriveopplæringen, ble ingenting overlatt til tilfeldighetene. Vi har derfor fulgt åtte ulike førstetrinn på ulike steder i landet: drøyt 360 elever på fire skoler som bruker Aski Raski og Startpakken, og fire skoler som ikke gjør det.

Ved oppstart var gruppene, som ventet, relativt like. Etter første trinn var forskjellen mellom innsatsskolene og referanseskolene blitt tydelig:

Elever med Aski Raski og Startpakken i mai
Elever med Aski Raski og Startpakken i mai

Merk at på grafene over er elevene i mai målt mot grenseverdier som er satt i januar. Begge grupper skårer derfor kunstig godt. Forskjellen mellom gruppene er imidlertid både tydelig og relevant å se på.

Ny kartlegging på andre årstrinn

Resultatene fra våren på første trinn viste oss at flere av elevene som har brukt Startpakken har god bokstavkunnskap og avkoder godt, sammenlignet med referansegruppen. Vi så også at færre elever med Startpakken som leseverk har vansker med bokstavkunnskap og avkoding av én stavelse. 

Som en del av undersøkelsen har vi også sett på om forskjellene var like store et halvt år senere. Nå er resultatene klare, og forskjellene har ikke bare holdt seg, men økt betraktelig. Det ser for oss ut som om elevene som hadde knekt den første avkodingen og fonologiske forståelsen på første årstrinn, har hatt en større akselerasjon i leseutviklingen sin, og dermed klarer å lese ord med to og tre-fire stavelser langt bedre enn referansegruppen.

47,6% av elevene som har brukt Startpakken gjør det bedre enn gjennomsnittet på kartleggingen. 23,1% av elevene i referansegruppen scorer i denne kategorien.

30% av elevene som har brukt Startpakken har ikke automatisert disse ferdighetene, og havner i området for tiltak. Det tilsvarende tallet for referanseskolene er 48,0%.

Oppsummert er det langt flere av elevene som midtveis på andre trinn avkoder både enkeltbokstaver, én stavelse, to stavelser og ord med tre-fire stavelser svært godt etter å ha brukt Startpakken, og det er også færre elever som trenger tiltak på avkodingsferdighetene.

Referanseskoler i mai
Elever med Aski Raski og Startpakken i mai

Merk at på grafene over er elevene i november målt mot grenseverdier som er satt i januar. Begge grupper skårer derfor kunstig svakt. Forskjellen mellom gruppene er imidlertid både tydelig og relevant å se på.

Hva skiller Startpakken og opplæring her fra tradisjonelle læreverk?

Vi har ikke vært inne og intervenert på skolene, hverken de med eller de uten Startpakken, men har selvfølgelig svart skolene som bruker Startpakken på spørsmål, slik vi gjør for alle våre kunder. Lærerne her har også hatt mulighet til å delta på webinar og kurs på lik linje med andre skoler. Vi har dermed ikke en fullverdig oversikt over arbeidet som er gjort noen av stedene, og sammenligner i det følgende en opplæring med tradisjonelle lærebøker.

Gjennom Startpakken kombinerer vi det beste fra to verdener: Dataprogrammet brukes til enkelte fellesøkter, til lydstøtte for elever som skal bli kjent med nye fonemer, til individuell tilpasning og til å gi elever som trenger det, mange repetisjoner.

I ressursbanken til Startpakken ligger et detaljert opplegg med fysisk materiell for bokstavkunnskap, lesetekster, skriveoppgaver og fonologisk bevissthet. I ressursbanken har vi sørget for et par ting vi – etter mange års arbeid med elever med lese- og skrivevansker – savner i tradisjonelle læreverk:

 • Hurtig bokstavinnføring handler ikke om å lære bokstavene raskere – men å introdusere dem raskere og repetere. Repetisjon betyr ikke å gjøre det samme på nytt, men å gi elever som trenger det nye knagger å koble kunnskapen på og å tette eventuelle hull. Derfor er det i Startpakken tre runder med bokstavinnføring.
 • Elever som trenger mange repetisjoner og som har en senere leseutvikling enn sine medelever trenger mer trening, ikke mindre. I tradisjonelle leseverk får disse elevene gjerne en tekst med 5-10 ord, og disse ordene er ikke nødvendigvis enkle å avkode. I Startpakken får disse elevene også en forøvelse med bokstavkunnskap og enkle stavelser – for å forberede dem på teksten de skal lese, og for å gi dem nok trening – på et nivå de kan mestre.
 • Fonologisk bevissthet erfarer vi når vi er ute og holder kurs, at det er veldig varierende fokus på i skolene. Noen holder på Jørgen Frost og Språklekene hans, andre har lagt dette mer bort fordi de “ikke har tid”, eller fordi de mangler kunnskap om emnet. De fleste elever lærer bokstavene, det som gjerne gjør at de strever er kunnskap om lyder, om analyse og syntese. Satt på spissen: Om eleven ikke vet hvordan hen finner første lyd i et ord så kan hen heller ikke skrive. Om eleven ikke hører at du staver b-i-l og gjetter på LØVE, så kan ikke eleven lære å lese. I Startpakken er økter med fonologisk bevissthet gjennomgående både i tavleøkter, på lærerstasjoner og på ulike arbeidsark.
 • Startpakken er også en anerkjennelse av at skolestarterne er seks år: Her møter de mange spill, bevegelsesleker og uteskoleaktiviteter, nettopp fordi seksåringen trenger varierte aktiviteter, lek og samspill.

Aski Raski ønsker å opplyse om at alle kartlegginger og analyser av tall er gjennomført av Aski Raski sine egne pedagoger og ikke en uavhengig part.

Oppsummering: 

  • Bakgrunn og metode:
   • Aski Raski har utviklet «Startpakken» for den første lese- og skriveopplæringen.
   • Studien fulgte åtte førstetrinn med og uten Startpakken.
   • Kartlegging og analyser ble utført av Aski Raskis pedagoger.
  • Resultater fra første trinn:
   • Elever med Startpakken viste bedre bokstavkunnskap og avkoding etter første trinn.
  • Resultater fra andre trinn:
   • Et halvt år senere hadde forskjellene økt, og Startpakken-elevene viste akselerert leseutvikling.
  • Forskjeller fra tradisjonelle læreverk:
   • Startpakken kombinerer digital mengdetrening, fysisk materiell, lek og økter med fonologisk bevissthet.
   • Fokus på rask introduksjon og flere repetisjoner av bokstaver og strukturert trening på fonologisk bevissthet.
   • Fysisk lek og spill er en del av opplegget.

Del denne siden:

Siste innlegg: